DÔLEŽITÉ ODKAZY

internetová žiacka knižka
rozvrh hodín
suplovanie
maturity
dôležité www stránky
a iné nájdete na

www.gymalke.edupage.org

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
www.tiss.sk

2% dane z príjmu

PREUKAZ ISIC/EURO26


AKTIVITY
detské súkromné centrum
areál
Gymnázia, Alejová 1, Košice


PRIJÍMACIE SKÚŠKY
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
osemročné štúdium
štvorročné štúdium

SLOVO RIADITEĽA


ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2013/2014


PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2013/2014PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2013/2014


PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2013/2014


ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE


ŠKOLSKÝ PORIADOKMATURITA 2014
základné informácie


STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)


KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
v školskom roku 2013/2014HUMANITNÝ PROJEKT
v školskom roku 2013/2014


ZBEROVÉ AKTIVITY
v školskom roku 2013/2014


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA


RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Rozpočet na školský rok 2013/2014

Bezhotovostný prevod rodičovského príspevku

vzor ZÁPISNICE z TAo výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013
 KONTAKT

055 729 66 86 - riaditeľ
055 729 66 85 - zástupcovia
055 678 57 04 - vrátnica
SPONZORI

AQUA PRO, s.r.o.

AQUA PRO, s.r.o.

BIG, a.s.
British Council
BUDO SPORT, s.r.o. Košice
CK FIFO dobrá cestovka
ECCE, s.r.o.
KDZ, s.r.o.
KOOPERATÍVA
MacMike, s.r.o.


OTP BANKA, a.s.

SIEMENS

Siemens

T-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
TYPOPRESS
U. S. Steel Košice, s.r.o.
ZLATÁ STUDŇA

Zlatá studňa

Hlavná stránka


ZBER STARÉHO PAPIERA

TERMÍN: 23. - 25. 04. 2014


PROJEKT POMOC ŠKOLE
VIAC INFO


 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

S ALEJKOU KU VZDELANIU

V OSEMROČNOM A ŠTVORROČNOM ŠTÚDIU

 • rozšírené vyučovanie angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzsky, nemecký, ruský) podľa vlastného výberu
 • posilnené vyučovanie informatiky využívaním moderných prostriedkov informačných a komunikačných technológií
 • možnosť osobnej profilácie výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia
 • kvalitná príprava na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na štúdium konkrétnej vysokej školy

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

 • overená dvadsaťpäťročná tradícia vyučovania matematiky so zvýšenou hodinovou dotáciou
 • netradičné vyučovanie informatiky, učenie robotiky a „hra s Legom“ od najnižších ročníkov v rámci predmetu technika

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

osobná profilácia výberom jednej z dvoch možností:

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A SEBAPREZENTÁCIA

 • rozvíjanie funkčnej gramotnosti,
 • získanie vysoko rozvinutých komunikačných kompetencií,
 • získanie kompetencií kriticky, kreatívne a logicky myslieť, asertívne a efektívne pracovať v tíme

PROGRAMOVACIE A INTERAKTÍVNE PROSTREDIA  

 • získanie kompetencií v práci s rôznymi matematickými, štatistickými, tabuľkovými, databázovými a grafickými programami
 • osvojenie si programátorských a používateľských kompetencií v rôznych programátorských prostrediach

TRIEDA PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM

 • štúdium podľa špeciálne upraveného učebného programu pre mimoriadne nadaných žiakovNAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY


MINISTER DUŠAN ČAPLOVIČ OCENIL ÚSPEŠNÝCH ŠTUDENTOV


Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič slávnostne ocenil dňa 14. 11. 2012
významné úspechy žiakov a študentov.


72 mladých ľudí si z rúk ministra prevzalo PAMÄTNÝ LIST sv. GORAZDA za úspešnú reprezentáciu Slovenska
v medzinárodných predmetových olympiádach, športových a vedomostných súťažiach.
Medzi nimi bol aj náš študent
MARTIN VODIČKA.

V dňoch 08. – 15. 07. 2012 sa v argentínskom prímorskom letovisku Mar del Plata uskutočnil 53. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 548 matematických talentov zo 100 krajín.

Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval ZLATÚ MEDAILU.ŠKOLSKÝ MAJSTER SVETA V ORIENTAČNOM BEHU 2013

Martin ŠMELÍK

15. - 21. 04. 2013, Castro Marim v Portugalsku


RoboCup 2013

24. 06. - 01. 07. 2013 Eindhoven, Holandsko

GALEJE TEAM

SuperTeam Performance Championship

Best Poster


RoboCup 2012

18. - 24. 06. 2012 Mexico City

GALEJE TEAM - víťaz v kategórii SUPERTEAM SECONDARY DANCE

 

 
 

KRÁTKO A  AKTUÁLNE 
V dňoch 18. – 28. 07. 2013 sa v kolumbijskom meste Santa Marta uskutočnil 54. ročník MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 527 matematických talentov z 97 krajín. Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval striebornú medailu. Stal sa tak so ziskom 4 medailí (dve zlaté a dve strieborné) najúspešnejším reprezentantom na IMO v histórii Slovenskej republiky.
Srdečne blahoželáme!
 

       
Dňa 11. 12. 2013 sa uskutočnila tradičná súťaž VIANOČNÁ DVANÁSTKA, ktorej sa zúčastnilo 22 trojčlenných družstiev žiakov prímy A, prímy B, sekundy A a sekundy B.
 

            
V dňoch 19. 11. - 21. 11. 2013 sme reprezentovali našu školu na 7. ročníku veľtrhu vzdelávania a pracovných príležitostí PRO EDUCO & PRO JOB 2013, ktorý sa konal v priestoroch Spoločenského pavilónu.
 

 
Dňa 19. 11. 2013 škola praskala vo švíkoch. Trojčlenné družstvá košických gymnázií si zmerali svoje sily v súťaži MATEMATICKÝ VIACBOJ a družstvá základných škôl v súťaži LIGA 4x4.
 

 
Dňa 18. 11. 2013 sme slávnostne prijali našich prvákov do cechu študentského na IMATRIKULÁCII 2013 v priestoroch GES klubu.
 

 
S cieľom pokúsiť sa naplniť myšlienku tohtoročnej Študentskej kvapky krvi „NEMUSÍŠ ROBIŤ NIČ“ navštívili dňa 08. 11. 2013 NÁRODNÚ TRANSFÚZNU SLUŽBU KOŠICE študenti našej školy.
 

 
Dňa 05. 11. 2013 sa žiaci SEPTIMY a III. ROČNÍKA štvorročného štúdia zúčastnili historicko-geografickej exkurzie v OSWIENCIME.
 

 
Dňa 29. 10. 2013 sa žiaci PRÍMY A a PRÍMY B zúčastnili exkurzie v archeologickej lokalite z doby bronzovej v NIŽNEJ MYŠLI.
 

 
Dňa 29. 10. 2013 sme pre našich prímanov pripravili ALEJÁCKU PARTY, počas ktorej boli slávnostne prijatí do veľkej   Alejáckej rodiny .
 

 
V I. REGIONÁLNOM DEBATNOM TURNAJI, ktorý sa konal v dňoch 25. 10. - 26. 10. 2013 v Michalovcach, sme vďaka našim šikovným debatérom vyhrali všetko, čo sa vyhrať dalo. 
 

 
Dňa 25. 10. 2013 sa družstvá našej školy zúčastnili matematickej súťaže KOŠICKÝ MATBOJ, ktorú organizuje združenie STROM v spolupráci s PF UPJŠ Košice.
 

  
V dňoch 21. 10. - 25. 10. 2013 pod patronátom tried III. B a sexta prebiehal ALEJÁCKY TÝŽDEŇ ZDRAVIA.
 

 
V dňoch 22. 10. - 23. 10. 2013 sme sa v priestoroch SPŠ dopravnej na Hlavnej ulici v Košiciach zúčastnili workshopu prezentovania možností štúdia na stredných školách pod názvom SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA - PRÍLEŽITOSŤ K
ÚSPECHU.
 

 
Dňa 22. 10. 2013 sa žiaci kvarty A a kvarty B zúčastnili dejepisnej exkurzie BANSKEJ BYSTRICE.
 

 
V dňoch 14. 10. – 15. 10. 2013 sa žiaci tercie zúčastnili FYZIKÁLNO – LITERÁRNEJ EXKURZIE v MARTINE.
 

 
Dňa 25. 09. 2013 sa žiaci sekundy A a sekundy B zúčastnili zaujímavej exkurzie na ĽUBOVNIANSKY HRAD.
 

  
Dňa 18. 09. 2013 tím GYMNÁZIA, ALEJOVÁ 1, KOŠICE  v ďalšom ročníku charitatívneho futbalového turnaja ODKOPNIME PREDSUDKY - FUTBAL SPÁJA získal krásne 3. miesto.
 

 
Dňa 02. 09. 2013 sme vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice SLÁVNOSTNE OTVORILI ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014.
 

 
© 2007 OG Alejová, © 2007 Design & CMS by MacMike.sk